Vedtekter

(Vedtatt i konstituerende årsmøte den 4.12.2000, endret 4.02.2017)

§1 Navn
Orkesterets navn er Haslum Pust og Blæs (HPB).

§2 Stedstilhørighet
HPB har øvelseslokaler på Haslum skole, eller dertil egnet sted.

§3 Formål
HPB skal utvikle og stimulere medlemmene sosialt og musikalsk, og være til glede for andre i og utenfor lokalmiljøet.

§4 Profil
HPB er et promenadeorkester som spiller publikumsorientert musikk tilpasset orkesterets
sammensetning og kompetanse. Repertoaret skal være variert og dekke ulike sjangere.

I tillegg kan det settes sammen mindre ensembler til f.eks. oppdragsspilling.

§5 Medlemskap og kontingent
Medlemmer i HPB skal ha fylt 18 år.

Målsettingen for medlemmene i HPB er hyggelig samvær, både sosialt og musikalsk. Øving og arrangementer skal ikke overdrives, slik at det går på bekostning av trivsel. Herunder ligger det at arbeidsoppgaver skal fordeles, slik at verv og støtteoppgaver for HPB blir en glede, ikke en belastning. Det er et felles ansvar å komme med konstruktive forslag til drift, trivsel og utvikling av HPB.

Medlemskontingenter fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis per halvårlig semester. Ved ekstraordinære utgifter, kan det hentes inn en ekstraordinær kontingent, men primært skal ekstraordinære utgifter dekkes ved hjelp av spilleoppdrag.

§6 Årsmøtet
Orkesterets høyeste myndighet er årsmøtet, der alle som har betalt kontingent har tale-, forslags- og stemmerett. Årsmøtet skal avholdes innen den 20. februar. Årsmøtet innkalles skriftlig med 14 dagers varsel og innkallingen følges av årsberetning, regnskap, budsjett­forslag og innkomne forslag. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1. februar. Møteleder velges av årsmøtet og årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Styret er orkesterets ansvarlige ledelse mellom årsmøtene. Årsmøtet velger tillitsmenn til styret, som har 4-6 medlemmer. Medlemmene i styret velges for 2 år ad gangen. Det skal være rullerende valgperiode hvor minst 1 styremedlem er på valg hvert år.
Formannen velges av årsmøte ved særskilt valg. I tillegg velges revisor.
1-2 personer oppnevnes til neste års valgkomité.

Det ordinære årsmøte skal behandle:
* Årsmelding
* Revidert regnskap
* Innkomne forslag
* Kontingent
* Budsjett kommende år
* Saker som legges frem av styret
* Valg av styre, formann, revisor og valgkomité.

§7 Valg og avstemninger
Valg og avstemninger skjer ved håndsopprekning og med simpelt flertall (50 %) unntatt ved vedtektsendringer, se § 9 nedenfor.

§8 Organisering
Styret er orkesterets operative og ansvarlige ledelse. Ledelse i HPB skal være basert på godt samarbeid og god samhandling. Det tilligger styret å organisere fordeling av ansvar og oppgaver, jfr. dokument Område – ansvar HPB.
Alle områder rapporterer og kommuniserer med styreleder som har hovedansvar for å ivareta den gode helheten og i tillegg sørge for adekvat styrebehandling.

HPB har et eget konsertteam som samhandler med styret om profil/mål/format på konserter og andre arrangementer. Konsertteamet er ansvarlig for praktisk gjennomføring av arrangementene.

HPB har egen repertoarkomité som skal motta informasjon om profil/mål/format for kommende arrangementer og skal fremme forslag til program ut fra denne oppdragsbeskrivelsen. Komiteen kan bestå av 3 medlemmer fra orkesteret og dirigenten. Det er et kollektivt ansvar for alle medlemmene i HPB å bidra med gode ideer til et variert og attraktivt repertoar.

§9 Vedtektsendringer
Endringer av vedtektene behandles på årsmøtet og endring krever 2/3-flertall. Forslag om vedtektsendring sendes inn på vanlig måte og må være styret i hende senest 1. februar.

  • §10 Oppløsning
    HPB kan oppløses etter vedtak på årsmøte. Slikt vedtak krever 2/3 flertall. Årsmøte vedtar deretter med simpelt flertall hvordan HPB midler skal fordeles og anvendes.

§11 Ikrafttreden
Disse vedtektene trer i kraft den 4/2 2017.

– o –